Referenser


Origo arbetar såväl inom näringslivet som i offentlig sektor. Uppdrag genomförs både på nationell och internationell invå. 


Origo är också upphandlad leverantör till Göteborgs Stad med kranskommuner inom;

  • chefs-och medarbetarutveckling
  • verksamhets- och organisationsutveckling


Nedan följer ett urval av referenser från Origos båda tjänsteområden.

Ledarskapskurser


”Har aldrig sett så starka kursutvärderingar och nöjda deltagare på en ledarskapskurs!”

Marie Brodén, Personalutvecklare, Lerums Kommun

Tel: 0302 – 52 12 38


”Innovativt och mycket stimulerande! Utbildningen fyller

ett tomrum beträffande ledarskapsutveckling! Metodiken

stärkte reflektionsförmågan, vilket skapade en ökad

förståelse för min ledarroll.”

Ingvar Andersson, Produktionschef, SKF

Tel: 0705 – 38 12 35


”Mycket inspirerande och utvecklande kurs! Det skönlitterära

greppet, kombinerat med en prestigelös diskussionsanda, gav

mig nya infallsvinklar på gamla frågeställningar.”

Pär Ylander, Avdelningschef, Semcon

Tel: 0703 – 20 51 87


”Fantastiskt givande kurs! Kursens metodik gav mig

många nya perspektiv på det moderna ledaruppdraget.

Har alltid varit en läsande människa, men kursen fick

mig att uppskatta skönlitteratur på ett helt nytt sätt!”

Ann Törnblom, Informationsansvarig, Göteborg Energi

Tel: 0707 – 62 66 80


”Mycket kreativt kursupplägg! Skönlitteraturen och en stimulerande dialog fick mig att tänka i nya banor.”

Helena Andersson, Marknadsansvarig, KPMG

Tel: 0703 – 58 47 42
Förändringshantering


EON ES befanns sig i en expansiv fas och Origos uppdrag var att ta fram en integrationsprocess att använda vid företagsförvärv.  Huvudprocess med delprocesser framtogs där samtliga aktiviteter beskrevs.


Den framtagna integrationsprocessen omfattade samtliga relevanta aspekter av en integration mellan två bolag, som Juridik & Ekonomi, Organisation & Personal, IT, Produktion & Kvalitet, Kultur och Kommunikation.


Referensperson: Nisse WolmerASTRA ZENECA genomförde ett utvecklingsarbete av forsknings-processen. Origos uppdrag var att ta fram en strategi med aktivitets- och kommunikationsplan för att skapa engagemang och nya beteenden hos samtliga berörda målgrupper.


Arbetet bedrevs på 5 olika utvecklingssiter, i 3 olika länder (Sverige, England och USA).  Antalet berörda målgrupper var 12 stycken och sträckte sig från ledning/governance, läkare till en rad olika expertisgrupper.


Referensperson: Emma Witch ELEKTRO SANDBERG ville skapa ett gemensamt arbetssätt att gälla vid samtliga kundprojekt. Origos uppdrag var att ta fram och stödja implementationen av ny projektstruktur. Huvudprocess med beskrivna delprocesser togs fram. En aktivitetsplan med kommunikationsmaterial (tex Powerpoints, guider, filmer, affischer) skapades också för att framgångsrikt föra samtliga berörda målgrupper genom förändringen.


Den nya processen beskrev samtliga nödvändiga aktiviteter genom hela arbetsfödet, från initial kontakt med Kund till det att projektet avlutades. Antalet huvudmålgrupper var 6 st och antalet berörda medarbetare ca 1000 personer.


Referensperson: Anders Gustafsson 

Origo Consulting AB 2012 © Copyright