Origo utvecklar moderna ledare


Origo erbjuder ledare stöd och utveckling genom såväl utbildningar, seminarier som coaching

Utbildningar


"Den kommunikativa Ledaren"


Fullständigt progam: Klicka här


Intresseanmälan: Klicka här


Mål:


 • öka deltagarens förståelse för vilka humanistiska och kommunikativa ”krav” dagens organisationsklimat ställer på ledare.


 • utveckla deltagarens färdigheter inom kompetensområdena EQ, kommunikativ förmåga, kreativitet, beteendekunskap och självkännedom. 


 • öka deltagarens stimulans och bildningsgrad


Innehåll:


 1. Introduktion - skiftet från detaljstyrning till visionsstyrning.
 2. Makt och drivkrafter. Machiavellis Fursten
 3. Förändringsledaren - kreativitet och visioner. Enquists Livläkarens besök
 4. Mångfald. Tamas Lasermannen
 5. Kommunikation/retorik. Shakespeares Julius Caesar
 6. Chef versus coach. Strindbergs Hemsöborna"Coach & Act"

 

Medod & Innehåll: Klicka här


Intresseanmälan: Klicka härMål:


 • Hanterar dina aktuella och konkreta frågeställningar
 • Ger egen tid med kvalificerad coaching från kollegor med liknande positioner och erfarenheter
 • Tar fram konkret handlingsplan efter varje tillfälle
 • Skapar synergier och en lärande organisation
 • Bygger nätverk


Innehåll:


 • Se fullständigt program ovan

 Seminarier


Origo erbjuder totalt 14 seminarierubriker. Utöver de fasta kurser som beskrivits, kan beställaren och Origo välja det eller de seminarier som passar bäst utifrån behov, tid och ambitionsnivå.


Klicka här för att se Origos samtliga seminarier.


Hanne Vibeke Holsts bok Kronprinsessan används under rubriken "Manligt respektive Kvinnligt ledarskap".

Coaching


Vid sidan om utbildningar och/eller som en förlängning av desamma erbjuder Origo ledare stöd genom individuell coaching. Exempel på fokusområden är Förändringshantering, Kreativitet, Kommunikation och Självkännedom. Exempel på frågor och behov som adresseras:


 • Hur kan jag utveckla min förmåga att driva förändringsarbete och skapa engagerade medarbetare?
 • Hur kan jag som ledare skapa kreativa arbetsgrupper?
 • Hur kan jag praktiskt utveckla min organisations och mina arbetsgruppers kommunikation?
 • Hur ökar jag min kännedom kring mina egna beteende- och kommunikationsmönster?


Origo hyser största tilltro till samtalet och dialogen som utvecklingsmetod. Dialogen följs av analys, förslag på nya beteenden och förbättringsåtgärder, vilka ”åker in” i en individuell handlingsplan. Tidernas förste coach?

Filosofen Sokrates praktiserade något han kallade majeutik (förlossningskomst). Med tilltro till dialogens kraft ”förlöste” han insikter och outnyttjade kunskaper hos sina adepter. Inte så dumt.

Den humanistiska metoden


Origos utbildningar och seminarier bygger på gruppdiskussioner som kommer ner till individnivå. Inför varje tillfälle får man som deltagare ta del av en kortare skönlitterär text eller film som belyser olika perspektiv av begreppet ledarskap.


Texten får under seminarierna fungera som en gemensam utgångspunkt för diskussioner kring vad som kännetecknar dagens goda ledarskap - samt hur väl deltagarens egen ledarstil svarar upp mot dagens ”kravbild”.

Origo Consulting AB 2012 © Copyright