Helhetsgreppet är nyckeln


Origos signum vid förändringshantering och verksamhetsutveckling är förmågan att förena ”hårda” aspekter med ”mjuka”. Det innebär att vid sidan av frågor om styrning, roller, mått och uppföljning beaktas även hur engagemang och nya beteenden skall skapas hos berörda medarbetare – för det är ju i slutändan människor som skall genomföra och efterleva förändringarna.


Engagerade kollegor, artisten Håkan Hellström med kapellmästaren Stefan Sporsén. Konsertbilden användes i ett förändringsprojekt kring kreativitet som Origo hjälpte företaget SCA att driva. I ett nyhetsbrev ger Sporsén sin syn på hur nya idéer tas emot och människor hanteras i den kreativa processen. 


Exempel på tillämpningsområden


Origo erbjuder ledare och organisationer förändringsstöd inom bl.a. följande områden:


1. Strategiutveckling. Hur skapas engagemang och uppslutning kring visioner och strategier?  Hur blir strategierna till en kompass som ”lotsar” det dagliga arbetet ute i organisationen?


2. Omorganisation & Processutveckling. En omorganisation eller nya processer tillför inget värde förrän nya beteenden är på plats – hur skapas det?


3. IT. En klassisk nöt att knäcka inom förändringshantering. Tillsammans med integration mellan olika bolag, uppvisar införandet av IT-förändringar sämst statistik. Hur undviker man fallgroparna?


4. Systematiskt Kvalitetsarbete. Origo stöttar och arbetar riktat mot skolvärlden när det gäller införandet av Systematiskt Kvalitetsarbete. Från högsta ledning ner till individ- och lärarnivå.


5. Kreativitet. Hur kan man hitta konkreta former som utvecklar en organisations/avdelnings kreativitet? Origo tar fram handlingsplaner som beaktar såväl den fysiska miljön, samarbetsformer som kanaler för stimulans och ny kunskap.


För att läsa mer om några konkreta förändringsuppdrag, se även Referenser.

Att komma igång är enkelt


Förändringar upplevs ofta som något komplext och svårhanterligt. Origo erbjuder två enkla sätt för att komma igång och säkerställa kvaliteten i projektet.


1. Termometern. Ett förändringsprojekt bör beakta 3 vitala steg:


  • Definiera. Här definieras vad förändringen omfattar och vad som skall uppfyllas. Frågor om mål, styrning, roller och ansvar behandlas.
  • Engagera.  Här planeras hur berörda målgrupper skall engageras och nya beteenden skapas. Supporterande kommunikationsmaterial tas fram – och förändringen införs i organisationen.
  • Upprätthålla. Här utvärderas och följs förändringen upp. Via mätbara mått får man grepp och nulägesstatus, och förbättringsområden kan pekas ut.


Origo första insats är ofta att göra en snabb genomlysning och ta temperaturen på de tre processtegen Definiera - Engagera - Upprätthålla. Styrkor och svagheter pekas ut och ett övergripande åtgärdsförslag presenteras.


2. Riktade insatser.


Ibland kan det finnas behov av en eller ett antal riktade aktiviteter. Det kan

t.ex. handla om att få stöd i att ta fram adekvata mål & mått eller att ta fram attraktivt kommunikationsmaterial.


Nya beteenden är målet


En förändring blir först till en förbättring när ny beteenden etablerats. 90% av misslyckade förändringsprojekt fallerar på grund av bristande kommunikation och hantering av mänskliga aspekter!


För att tackla ”den mänskliga sidan” av en förändring använder Origo ett metodstöd kallat Förändringsmatrisen.

Med hjälp av matrisen skräddarsys aktiviteter för att skapa  Insikt-Motivation-Färdighet-Support hos berörda målgrupper. Dessa fyra aktivitetsblock har visat sig ge utmärkta förutsättningar för att skapa nya beteenden -  och därmed lyckade förändringsprojekt.   


Kommunikation  - anpassad, konsekvent och berörande!


Effektiv kommunikation är en svåröverskattad framgångsfaktor vid förändringshantering. 


För att säkerställa yppersta kvalitet samarbetar Origo med etablerade Art Directors, Fotografer och Copywriters. För kommunikation skall inte bara anpassas efter olika målgrupper och vara enhetlig och konsekvent – den skall också beröra!


Se ett exempel genom att klicka på bilden.Origo Consulting AB 2012 © Copyright